петък 27, януари 2023г.
Текущи съобщения от раздел "Отчети"
Относно: Служител: Прикачен файл

Отчитане на резултатите от учебната 2021/2022 година

Николова, Лидия изтегли

Информационна среща "За ползата да съм грамотен", за отчитане на проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Александров, Радослав изтегли

Отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Дигиталчета" (8 ученици от 2. клас с ръководител С. Стоянов, учител по математика) през учебната 2021/2022 година

Стоянов, Сашо изтегли

Отчитане на дейността на клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит" през учебната 2021/2022 година, по проект BG05M2OP0012.012-0001 "Образование за утрешния ден"

инж. Костова, Елена изтегли

Отчитане на работата на училищината комисия за професионално ориентиране през учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по професионално ориентиране за учебната 2021/2022 година

инж. Костова, Елена изтегли

"Древност и съвремие" - отчитане на дейността на групата за занимания по интереси "Краезнание" през учебната 2021/2022 година

Маринска, Ненка изтегли

Годишен отчет за работата на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 година

Тотова, Татяна изтегли