сряда 19, юни 2024г.
Декларация за достъпност на сайта

Раздел 1

Задължително съдържание

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://oy-ostrov.eu 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

  1. Статус на съответствие частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу:

Описание и посочване на несъответствието:

Възможности за избор:

Алтернативно представяне на записаните аудио материали

Изискване: 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на аудио материали.

Аудио представяне на видео съдържанието

Изискване: 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на видео материали.

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо

Изискване: 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма живо видео излъчване.

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване: 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на видео материали.

Адаптивност: Създаване на съдържание, което може да бъде представено по различни начини (опростено оформление) без загуба на информация или структура.

Изискване: 9.1.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Частично

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

Изискване: 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма аудио, което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Да не се представя текст във вид на изображение.

Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта.

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.

Изискване: 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не са заложени времеви ограничения

Пауза, Стоп, Скриване: за всяка движеща, мигаща и превъртаща се информация има механизъм за потребителя – пауза, спиране или скриване.

Изискване: 9.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Не е осигурено.

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на сайта.

Изискване: 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.

Изискване: 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се използва многоточков курсор.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.

Изискване: 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване: 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.

Изискване: 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: - Действието на въвеждане на данни е обратимо. - Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. - Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. 

Изискване: 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

Предоставяне на надписи за цялото предварително записано аудио и видео съдържание в синхронизиран носител.

Изискване: 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на аудио и видео материали.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 08.11.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 08.11.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: Неприложимо.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: [email protected] 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка - неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: e-mail: [email protected], 0894385024.

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, се подават на адрес [email protected]

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ?.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на [email protected]   (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2

Препоръчително съдържание

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност.

Ако срещате затруднения или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете.

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 08.11.2022 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 11.04.2023 г.