четвъртък 30, май 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Маргарита Филипова
Длъжност:
Учител в група за целодневна организация на учебния ден
Учебни предмети по които преподава:
В група за целодневна организация на учебния ден 1 - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации: