събота 20, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Прилагане на инструмента за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 31.05.2021 г., 11.06.2021 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Брой участвали педагогически специалисти: 3

Изразходени средства: 0 лв., обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап