понеделник 25, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Обучение на директори и образователни медиатори по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"


Информация за квалификацията:

Семинар

Дата на провеждане: 19.02.2021 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: Обучителна организация

Брой участвали педагогически специалисти: 1 и 1 образователен медиатор

Изразходени средства: 0 лв. 


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор