петък 19, юли 2024г.
Наименование на квалификация:

Вътрешноинституционална квалификация "Портфолио на педагогическите специалисти в образователната институция - структура, съдържание, философия, приложимост в контекста на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и предстоящото атестиране"


Информация за квалификацията:

Лаборатория на терен

Дата на провеждане: 25.04.2020 г.

Място на провеждане: Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

Обучител: Красимира Димитрова, главен учител - начален етап

Брой участвали педагогически специалисти: 13

Изразходени средства: 0 лв.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап