вторник 28, юни 2022г.
Раздел "Извънкласни дейности"
Организатор Извънкласна дейност Вид Име, презиме и фамилия на ръководителя Телефон/e-mail Длъжност: Етапи от степените на образование, за които се предлага дейността Детайли
Основно училище "Христо Ботев" Група за занимания по интереси "Арт мания" Занимания по интереси през учебната година Натиса Божкова Цветанова 0893924079, [email protected] Старши учител по български език и литература Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Група за занимания по интереси "Краезнание" Занимания по интереси през учебната година Ненка Георгиева Маринска 0884365397, [email protected] Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Група за занимания по интереси "Технотворчество" Занимания по интереси през учебната година Татяна Алексеевна Тотова 0878514551, [email protected] Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Група за занимания по интереси "Магията на числата" Занимания по интереси през учебната година Анелия Георгиева Богданова 0894385060, [email protected] Учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Група за занимания по интереси "Дигиталчета" Занимания по интереси през учебната година Сашо Бойков Стоянов 0894385024, [email protected] Учител по математика Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" Клуб по дигитални умения "Диджит" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" Извънкласна дейност Елена Петровна Костова 0899677335, [email protected] Старши учител по природни науки и екология Прогимназиален етап