сряда 10, август 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 06.12.2021г.

Стартиране на дейности през учебната 2021/2022 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 

Дата на публикуване: 03.12.2021г.

Когато куклите оживяват ... етюди с кукли - марионетки на 2. клас, с класен ръководител Юлия Малкетова, старши учител - начален етап

Дата на публикуване: 29.11.2021г.

29.11.2021 г. - дейности по кариерно ориентиране - среща с местно лице, реализирало собствен бизнес, съобразно условията на средата – запознаване с идеи за пълноценно оползотворяване на възможностите и ресурсите с цел осигуряване на доход и развиване на населеното място в микроикономически план

Дата на публикуване: 26.11.2021г.

Отбелязване на световния ден за възпоминание на жертвите в ПТП и дейности по БДП

Дата на публикуване: 26.11.2021г.

„Родителско училище“ за споделяне на действащи родителски практики и опит