четвъртък 30, май 2024г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
08.04.2024г. Наредби Постановление № 50 от 13 март 2024 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
01.03.2024г. Планове Актуализиран план за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2023/2024 година
23.02.2024г. Други Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие в област Враца, 2023-2025
15.02.2024г. Планове План за безопасност на движението по пътищата за 2024 година на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров
06.02.2024г. Заповеди Заповед № РД09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на максимален размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег на превозвачите за извършените безплатни пътнически превози на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците
02.02.2024г. Други Дневен режим за втория учебен срок на учебната 2023/2024 година
02.02.2024г. Други Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2023/2024 година
12.01.2024г. ПМС и РМС Постановление № 346 от 21 декември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)
20.09.2023г. Планове Училищни учебни планове за 1. а, 2. а, 3. а, 4. а, 5. а, 6. а и 7. а клас за учебната 2023/2024 година
20.09.2023г. Заповеди Заповед № 412/01.09.2023 г. на директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за начало и край на учебния ден - учебна 2023/2024 година
20.09.2023г. Правилници Правилник за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2023/2024 година
20.09.2023г. Други График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2023/2024 година
20.09.2023г. Други Дневен режим за учебната 2023/2024 година
20.09.2023г. Други Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2023/2024 година
20.09.2023г. Планове План за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2023/2024 година
20.09.2023г. Други Стратегия за развитие на Основно училище Христо Ботев с. Остров, 2023-2027 година
30.08.2023г. Заповеди Заповед №РД09–2047/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година
20.02.2023г. Други Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в област Враца (2023 – 2027)
09.02.2023г. Закони Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023 г.)
01.02.2023г. Други Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2022/2023 година
01.02.2023г. Други Дневен режим за учебната 2022/2023 година
20.09.2022г. Други Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2022/2023 година
20.09.2022г. Други Дневен режим за учебната 2022/2023 година
15.09.2022г. Други График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2022/2023 година
15.09.2022г. Правилници Правилник за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2022/2023 година
15.09.2022г. Планове План за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2022/2023 година
15.09.2022г. Други Стратегия за развитие на Основно училище Христо Ботев с. Остров, 2020-2024 година (Последна актуализация - 15.09.2022 г.)
08.09.2022г. Заповеди Заповед № 424/01.09.2022 г. на директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за начало и край на учебния ден - учебна 2022/2023 година
08.09.2022г. Планове Училищни учебни планове за 1. а, 2. а, 3. а, 4. а, 5. а, 6. а и 7. а клас за учебната 2022/2023 година
08.09.2022г. Програми Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Основно училище Христо Ботев с. Остров - 2020-2024 година (актуализация - септември 2022 г.)
08.09.2022г. Програми Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците и повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание - учебна 2022/2023 година
08.09.2022г. Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в "Основно училище Христо Ботев" с. Остров за учебната 2022/2023 година
01.09.2022г. Заповеди Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година
01.06.2022г. Планове Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
03.05.2022г. Закони Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ. бр.34 от 03.05.2022 г.)
27.01.2022г. Други Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022 година
25.01.2022г. Заповеди Заповед №РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на неучебни дни, изменяща Заповед №РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година
06.10.2021г. Други Стратегия за възпитателната работа в образователните институции 2019 - 2030 г.
01.10.2021г. Други График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2021/2022 година
24.09.2021г. Други Стратегия за развитие на Основно училище Христо Ботев с. Остров, 2020-2024 година (Последна актуализация - 15.09.2021 г.)
20.09.2021г. Други Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година
20.09.2021г. Други Дневен режим за първия учебен срок на учебната 2021/2022 година
17.09.2021г. Други Стратегия за възпитателната работа в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров 2021/2030 - за учебната 2021/2022 година
16.09.2021г. Програми Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Основно училище Христо Ботев с. Остров - 2020-2024 година (актуализация - септември 2021 г.)
15.09.2021г. Планове Училищни учебни планове за 1. а, 2. а, 3. а, 4. а, 5. а, 6. а и 7. а клас за учебната 2021/2022 година
15.09.2021г. Правилници Правилник за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година
15.09.2021г. Планове План за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година
15.09.2021г. Програми Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците и повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание - учебна 2021/2022 година
15.09.2021г. Заповеди Заповед № 424/01.09.2021 г. на директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за начало и край на учебния ден през учебната 2021/2022 година
15.09.2021г. Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в "Основно училище Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година
10.09.2021г. Заповеди Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година
10.09.2021г. Заповеди Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година
10.09.2021г. Наредби Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.) - в сила от учебната 2021 - 2022 година
08.09.2021г. Други Актуализирани насоки на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021/2022 година
26.08.2021г. Други Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
17.06.2021г. Наредби Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г. Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.
05.04.2021г. ПМС и РМС Постановление № 79 на Министерски съвет от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (Обн. - ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г., в сила от 19.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 13.04.2018 г., в сила от 13.04.2018 г.; изм., бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 23.04.2019 г.)
05.04.2021г. ПМС и РМС ПМС № 64 от 25 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (Обн. - ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г.)
29.03.2021г. Планове План за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България (2021 - 2030)
29.03.2021г. Други Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, 2021 - 2030
29.03.2021г. Планове План за действие - 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров
09.03.2021г. Други Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)
08.03.2021г. Други Секторна стратегия на МОН за безопасност на движението по пътищата 2021-2030
02.02.2021г. Други Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година
02.02.2021г. Други Дневен режим за втория учебен срок на учебната 2020/2021 година
25.01.2021г. Други Актуализиран график за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2020/2021 година
05.01.2021г. Правилници Актуализиран правилник за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година, с включен раздел за COVID-19, считано от 06.11.2020 г.
30.11.2020г. Заповеди Заповед №РД09-3472/ 27.11.2020 г на Министъра на образованието и науката, изменяща заповедта за учебното време за учебната 2020/2021 година
07.10.2020г. Други Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година
07.10.2020г. Други Дневен режим за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година
27.09.2020г. Програми Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците и повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание - учебна 2020-2021 година
25.09.2020г. Правилници Правилник за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година
25.09.2020г. Други График за провеждане на часовете по безопасност на движението през учебната 2020/2021 година
24.09.2020г. Планове Училищни учебни планове за 1. а, 2. а, 3. а, 4. а, 5. а, 6. а и 7. а клас за учебната 2020-2021 година
24.09.2020г. Други Стратегия за развитие на Основно училище Христо Ботев с. Остров, 2020-2024 година
23.09.2020г. Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в "Основно училище Христо Ботев" с. Остров - учебна 2020-2021 година
23.09.2020г. Заповеди Заповед № 397/01.09.2020 г. на директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за начало и край на учебния ден - учебна 2020/2021 година
21.09.2020г. Програми Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Основно училище Христо Ботев с. Остров - 2020-2024 година
21.09.2020г. Планове План за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2020/2021 година
18.09.2020г. Закони Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 82 от 18.09.2010 г. )
27.08.2020г. Други Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19
04.08.2020г. ПМС и РМС Постановление № 155 на Министерския съвет от 21.07.2020 г. за определяне на размера за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в осми клас
04.08.2020г. ПМС и РМС Постановление № 166 от 30 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
08.07.2020г. Наредби Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 19.06.2020 г.)
20.05.2020г. Други Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Враца (2020 -2022)
12.05.2020г. Заповеди Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас за учебната 2019/2020 година
12.05.2020г. Заповеди Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.
08.05.2020г. ПМС и РМС Постановление на Министерски съвет № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година
08.04.2020г. Програми Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерски съвет от 26.03.2020 г.
29.03.2020г. Закони Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
27.09.2019г. Правилници Правилник за дейността на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за учебната 2019/2020 година
24.09.2019г. Програми Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Основно училище Христо Ботев с. Остров - 2016-2020 година (актуализирана - септември 2019 г.)
24.09.2019г. Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в Основно училище Христо Ботев с. Остров - учебна 2019-2020 година
24.09.2019г. Програми Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците и повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание - учебна 2019-2020 година
24.09.2019г. Други Стратегия за развитие на Основно училище Христо Ботев с. Остров, 2016-2020 година (Последна актуализация - 02.09.2019 г.)
17.09.2019г. Планове План за дейността на училището за учебната 2019-2020 година
16.09.2019г. Планове Училищни учебни планове за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас за учебната 2019-2020 година
12.09.2019г. Заповеди Заповед №379/02.09.2019 г. на директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за начало и край на учебния ден през учебната 2019/2020 година
09.09.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - след завършено основно образование
09.09.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година
20.08.2019г. Други Политика за защита на личните данни в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
19.08.2019г. Други ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
02.08.2019г. Заповеди Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя (Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.)
12.06.2019г. Други Кодекс на труда (изм. и доп., бр. 92 от 6.11.2018 г.)
10.06.2019г. Други Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката
10.06.2019г. Закони Закон за социалното подпомагане (изм. и доп., Д.В. бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., Д.В. бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 1.08.2019 г.)
10.06.2019г. Закони Закон за семейни помощи за деца (изм. и доп., Д.В. бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 1.08.2019 г.)
10.06.2019г. Наредби Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)
10.06.2019г. Правилници Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)
04.06.2019г. Заповеди Заповед №320/28.05.2019 г. на директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и по схема "Училищно мляко"
03.06.2019г. Наредби НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн. 5.03.2019 г.)
31.05.2019г. ПМС и РМС ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
31.05.2019г. Закони Закон за достъп до обществена информация
31.05.2019г. Заповеди Заповед №РД09-1708/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 година
31.05.2019г. Заповеди Заповед №РД09-1709/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на Национално външно оценяване в IV и в VII клас за учебната 2018/2019 година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - след завършено основно образование
30.05.2019г. Закони Закон за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; ... изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
30.05.2019г. Други Практически насоки за действията, които учители и ученици следва да предприемат в случай на инцидент, насилие и др.
30.05.2019г. Други Съобщение до родители и ученици за поверителност на личните данни
30.05.2019г. Други Социалните услуги в общността за деца
30.05.2019г. Други Лицензирани доставчици на социални услуги
30.05.2019г. Правилници Етичен кодекс
30.05.2019г. Закони Закон за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.7 от 19.01.2018 г.)
30.05.2019г. Закони Закон за защита на личните данни (посл. изм. и доп. ДВ бр.17-26.02.2019 г.)
30.05.2019г. Закони Закон за защита от дискриминацията (В сила от 01.01.2004 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018)
30.05.2019г. Заповеди Заповед за начало и край на учебния ден - 2018-2019 учебна година
30.05.2019г. Планове План за дейността на училището за 2018-2019 учебна година
30.05.2019г. Правилници Правилник за дейността на училището за 2018-2019 учебна година
30.05.2019г. Програми Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в Основно училище Христо Ботев с. Остров - 2016-2020 година
30.05.2019г. Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в Основно училище Христо Ботев с. Остров - 2018-2019 учебна година
30.05.2019г. Други Стратегия за развитие на Основно училище Христо Ботев с. Остров, 2016-2020 година (Последна актуализация - 03.09.2018 г.)
30.05.2019г. Програми Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците и повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание - 2018-2019 учебна година
30.05.2019г. Планове Училищни учебни планове за 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас за учебната 2018-2019 година