сряда 04, октомври 2023г.
Наименование:

Съобщение за поверителност на личните данни - информация за родители и ученици


Описание:

Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: [email protected], web: www.oy-ostrov.eu   

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ  

На кого предоставяте Вашите данни

Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: Основно училище „Христо Ботев“ Адрес: с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“ №16 Тел.: 09175/2331, e-mail: [email protected] 

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: Тел: 09175/2331, 0884365397, e-mail: [email protected] 

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.  

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния процес в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, ние събираме следните категории данни:

- Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.

- Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).

- Информация за специални образователни потребности на лицата.

- Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика.

- Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, олимпиади, състезания, конкурси и др.).

- Информация за издаване на удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.

- Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.

- Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.

- Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail.

- Информация за получени дарения.

- Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците и родителите им за техни досиета или документи, за целите на публичността на дейността на училището.  

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни. Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни. Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.  

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба, а в основни линии от: Закон за предучилищното и училищното образование, други закони, подзаконови нормативни актове: държавни образователни стандарти, Закон за националния архивен фонд, Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за защита на личните данни и ОРЗД и др.

Това включва лични данни на ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

- Прием на ученици.

- Преместване от една образователна институция в друга.

- Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване).

- Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.

- Основна здравна/медицинска информация за ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).

- Специални образователни потребности на ученика.

- Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.

- Издаване на удостоверения, свидетелства.

- Поддържане на досие на ученика, включително със снимка и в електронен вид – НЕИСПУО.

-Информация за получени дарения (данни на дарителите).

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията. В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училището.  

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и. Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика. В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

- Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).

- Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).

- Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици).

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим. С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично. Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.  

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес. Това могат да бъдат случаи, когато в сградата и/или около нея се използва видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на училището.  

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

- Служители на нашата институция.

- Други организации от същия вид (други училища).

- Организации, обработващи данни от наше име.

- Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, регионално управление по образование.

- Общинска администрация.

- Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.

- Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

- Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение и др.).   

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция.  

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

В съответствие с нашите законови задължения. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор. Във връзка с възможен иск или защита в съда.  

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

- Достъп до личните Ви данни.

- Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.

- Ограничаване на обработването им.

- Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.

- Преносимост на данните.  

- Правото на жалба до надзорен орган Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.    

 

Съобщението е публикувано и в раздел „Нормативни документиПрикачен файл: saobschenie_za_poveritelnost.pdf