сряда 19, юни 2024г.
Родители
Дата на публикуване: 15.06.2023г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

На вниманието на родителите на учениците, които през учебната 2023/2024 година ще бъдат в 1., 2., 3. и 4. клас - информация за отпускане на еднократна финансова помощ


Съдържание на съобщението:

Уважаеми родители,

Информираме Ви за възможността за отпускане на еднократна помощ на семейства, чиито деца са записани в първи, втори, трети и четвърти клас в училище за учебната 2023/2024 година съгласно чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

Дирекциите „Социално подпомагане“ са започнали прием на заявления-декларации за отпускане на горепосочената помощ, както и за еднократна помощ за ученици, записани в осми клас – чл. 10б от ЗСПД. Крайният срок за кандидатстване е 15.10.2023 г. Помощта е в размер на 300,00 лв. и се отпуска независимо от дохода на семейството.

Начин на заявяване:

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от родител и подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

  1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
  3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
  4. по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Образец на заявление за отпускане на тази помощ може да бъде получено на място в ДСП или изтеглено от прикачения към това съобщение файл.

Необходими документи:
Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:

  1. Заявление-декларация по образец (в прикачения файл);
  2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи, втори, трети и четвърти клас, издадено от училище;
  3. Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;
  4. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител - когато детето не се отглежда от родителя.

При допълнителни въпроси, може да се обръщате към г-жа Анелия Богданова, г-жа Бистра Величкова, г-жа Красимира Димитрова, г-жа Юлия Малкетова, г-жа Маргарита Филипова и г-жа Ивалина. Асенова.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор