петък 19, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 10.09.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Квалификация"


Съдържание на съобщението:

Основно училище "Христо Ботев" участва в Национална програма "Квалификация" през учебната 2018/2019 година, с участие на педагогически специалист в квалификация, организирана на регионално ниво.

По програмата следва да се работи и през следващи учебни години.

Националната програма предоставя възможност на учители, директори и други педагогически специалисти да повишат своите компетентности съобразно професионалния си профил, личния си избор и стратегията за развитие на образователната институция. Предлаганите дейности са съобразени с анализираните потребности от обучения, свързани с преподаването на ново учебно съдържание, осигуряване на сигурна, включваща и подкрепяща образователна среда.


Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител - начален етап