сряда 19, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 13.08.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Проект BG05M2OP001-2.010-0001

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"


Съдържание на съобщението:

Проекът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация.

Информационна платформа на проекта: https://teachers.mon.bg/ 


Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература