понеделник 02, октомври 2023г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 21.04.2017г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Без свободен час"


Съдържание на съобщението:

Основно училище "Христо Ботев" с. Остров работи по Национална програма "Без свободен час", модул „Без свободен час в училище“. Целта на програмата е създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти. Един от основните приоритети на програмата е непрекъснатост на учебния процес в училището – изпълнение на училищните учебни планове, разглеждане на теми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Полза от работата по националната програма може да се разглежда и от гледна точка на разходите за осигуряване на заместване на отсъстващи педагогически специалисти - разходи, осигурявани от Министреството на образованието и науката.

Работата по НП "Без свободен час", модул „Без свободен час в училище“ допринася за повишаване качеството и ефективността от провеждането на образователния процес в училището, мотивирано преподаване на учебния материал от квалифицирани професионалисти, осигуряващи постигане на залегналите в държавните образователни стандарти изисквания при обучението на учениците.


Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден