понеделник 02, октомври 2023г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 01.08.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ - 2022 г.


Съдържание на съобщението:

В края на учебната 2021/2022 година в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров вече бе отправен взор към предстоящата учебна 2022/2023 година.

Радостна новина бе одобрена заявка за интерактивен дисплей – по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. С получената техника, педагогическите специалисти и учениците им ще имат възможност за по-ползотворна работа, внасяне на интерактивен елемент в преподаваното учебно съдържание, по различен от традиционния начин (проектор и лаптоп с визуализация върху бяла дъска), какъвто модел досега е прилаган само в един от кабинетите, оборудван с такъв дисплей. Освен това, предвид възможни периоди на провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, повече педагогически специалисти ще имат възможност за приложение на технологичен подход, за оптимално постигане на целите, които си поставят, макар и без прякото участие на учениците в класната стая.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика