сряда 19, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 06.12.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Стартиране на дейности през учебната 2021/2022 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 


Съдържание на съобщението:

На 1 декември 2021 г. стартира дейността на клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Диджит", сформиран по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. - Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Ръководител на клуба през учебната 2021/2022 година е Е. Костова, старши учител по природни науки.

Участници - 12 ученици от 6. клас.

Заложените в програмата на клуба теми имат обща цел - придобиване и подобряване на уменията на учениците за работа с дигитални устройства и в електронна среда и повишаване на дигиталните компетентности съгласно Европейската референтна рамка в нейните 5 основни области:

1) Грамотност, свързана с информация и данни;

2) Комуникация и колаборации;

3) Създаване на дигитално съдържание;

4) Сигурност;

5) Решаване на проблеми.


Публикувано от:
инж. Костова, Елена
Старши учител по природни науки и екология