сряда 19, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 16.09.2016г.
Кратък текст на съобщението:

РезÑ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за евÑ?опейÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?з лого Ð ÐµÐ·Ñ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за еÑ?Ñ?

Проект BG051РО001-3.1.06 - "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" 


Съдържание на съобщението:

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно - избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание,  основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
Специфични цели:
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща
създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
г) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

В периода 2011/2012 учебна година - 2014/2015 учебна година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров са сформирани първоначално 3, а в последствие 4 полуинтернатни групи, включващи ученици от начален и прогимназиален етап, ръководени от квалифицирани педагогически специалисти, мотивирани за постигане на заложените цели.

 

Електронна платформа на проекта -> http://allday.mon.bg/


Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден