събота 20, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 09.05.2023г.
Кратък текст на съобщението:

Правилник за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


Съдържание на съобщението:

Уважаеми членове на Обществения съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров,

 

В Държавен вестник, бр.41 от 9 май 2023 г. е обнародвана следната промяна в Правилника за създаването, устройството и дейността на ОС към ДГ и училищата:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата

(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
Параграф единствен. В чл. 16, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на стратегията за развитие на детската градина или училището в частта й по чл. 263, ал. 4, т. 6 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и при обсъждане на избора на ученически униформи;“.
Министър: Сашо Пенов

Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Завеждащ "Административна служба"