събота 20, юли 2024г.
Достъп до обществена информация

Изход

 

 

 

Основно училище „Христо Ботев” с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца

ул. „Г. Димитров” №16, тел.: 09175-2331, e-mail: [email protected], web: www.oy-ostrov.eu

Утвърждавам

Лидия Николова

Директор

(Заповед №560/13.09.2023 г.)

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Христо БОТЕВ“ С. ОСТРОВ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от ЗАС на училището.

Субекти на правото на достъп до активите и до информацията са гражданите на Република България и всички юридически лица.

Субектите с право на достъп, наричани за по-кратко „заявители“, могат да упражнят правото си на достъп до активи и информация при условията и по реда на тези правила и на Закона за достъп до обществена информация.

Училището осигурява на заявителите достъп до информация при спазване на следните основни принципи:

1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до информация;

3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на информация;

4. Защита на правото на информация;

5. Защита на личната информация и личните данни;

6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред.

НАЧИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до информация:

1. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя, координиращ дейностите по достъп до активите и информацията в училището (ЗАС).

2. Води се регистър за устните запитвания, в който се отбелязват: трите имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до информация.

3. За предоставяне на достъп до информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

Приемане, регистриране и разпределяне на заявления за достъп до информация:

1. За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (наричани за краткост Заявления) се предоставя за ползване формуляр-образец, достъпен в секция "Административни услуги и образци на документи" на сайта на училището.

2. Формулярите-образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на училището.

3. Заявленията се регистрират в деловодството на училището в деня на тяхното постъпване.

4. Получените по пощата или на официалния e-mail адрес на училището [email protected] заявления се регистрират по реда на т. 3.

5. Получените заявления по реда на т. 4 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗДОИ.

6. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до информация се приемат и регистрират в деловодството на училището.

СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок след датата на регистрирането им.

Срокът за разглеждане на заявление за достъп до информация започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата информация.

В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, следва уточняването на допълнителни детайли.

Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на искане за уточнение на допълнителни детайли, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

Допълнителна информация относно сроковете и удължаването им, може да се намери в Глава III, Раздел II от ЗДОИ.

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на информация се извършва в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, със седалище и адрес за кореспонденция ПК 3340, с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. "Г. Димитров" №16.

Решенията за предоставяне на достъп до информация се изготвят и подписват в деловодството на училището - съответно изготвят се от ЗАС, подписват се от директора на училището.

В решението, с което се предоставя достъп до информация, задължително се посочват:

– степента на осигурения достъп до исканата информация;

– срокът, в който е осигурен достъп до исканата информация;

– мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;

– формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация;

– разходите по предоставянето на достъп до исканата информация (при необходимост от направата на разходи).

В решението за достъп до информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

Решението за достъп до информация се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща по пощата с обратна разписка, както и в сканиран вариант до ел. поща на заявителя и се публикуват на сайта на училището, в секция "Достъп до обществена информация".

Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се изготвят, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ.

В решението задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се връчват лично срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка, както и в сканиран вариант до ел.поща на заявителя и се публикуват на сайта на училището, в секция "Достъп до обществена информация".

ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Формите за предоставяне на достъп до информация са:

– преглед на информацията – оригинал или копие;

– устна справка;

– копия на хартиен носител;

– копия на електронен носител.

За достъп до информация могат да се използват една или повече от формите.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
 

              През 2018 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров е постъпило едно заявление за достъп до обществена информация - от гражданин. На заявителя е предоставена исканата информация, съгласно волята му. Спазен е нужния срок.  Няма направени откази.

              През 2019 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров е постъпило едно заявление за достъп до обществена информация - от гражданин. На заявителя е предоставена исканата информация, съгласно волята му, на предоставения за целта електронен адрес. Спазен е нужния срок.  Няма направени откази.

              През 2020 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров не е постъпило нито едно заявление за достъп до обществена информация.

              През 2021 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров е постъпило едно заявление за достъп до обществена информация - от неправителствена организация, чрез Община Оряхово. На заявителя е предоставена исканата информация, съгласно волята му. Спазен е 14-дневния срок. Няма направени откази.             

              През 2022 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров не е постъпило нито едно заявление за достъп до обществена информация. 

              През 2023 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров не е постъпило нито едно заявление за достъп до обществена информация.

 

Актуализиран списък на категориите информация по чл.15 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, както и форматите, в които информацията е достъпна (съгласно разпоредбите на чл.15а ал.3 от ЗДОИ)
 
Категория информация Адрес в интернет Формат
1 Дании за организацията

http://oy-ostrov.eu/article/read/id_main/15/type_id/1/id/5

http://oy-ostrov.eu/article/read/id_main/13/type_id/1/id/2

html
2 Функции, отговорности и структура на Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

http://oy-ostrov.eu/structure 

http://oy-ostrov.eu/teacher-subjects 

http://oy-ostrov.eu/outside-school-activity

html
3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

http://oy-ostrov.eu/helpfullinks 

http://oy-ostrov.eu/study-content 

http://oy-ostrov.eu/priem  

http://oy-ostrov.eu/qualification 

http://oy-ostrov.eu/services-description-documents/ 

http://oy-ostrov.eu/article/id_main/67/type_id/5

http://oy-ostrov.eu/article/id_main/96/type_id/5 

http://oy-ostrov.eu/article/id_main/82/type_id/5 

http://oy-ostrov.eu/article/id_main/7/type_id/5 

http://www.ruobg.com/news 

https://www.mon.bg/ 

https://www.mh.government.bg/bg/ 

html, pdf, docx, rar, xlsx, pptx
4 Наименование, адрес, адреса на електронната поща, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация http://oy-ostrov.eu/article/read/id_main/13/type_id/1/id/2  html
5 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

http://oy-ostrov.eu/services-description-documents/

http://oy-ostrov.eu/article/read/id_main/94/type_id/1/id/1360  

html, pdf, docx, xlsx
6 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността 

http://oy-ostrov.eu/laws  

http://oy-ostrov.eu/reports 

html, pdf, docx, pptx
7 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси http://oy-ostrov.eu/article/id_main/41/type_id/5   html, pdf 
8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки  http://oy-ostrov.eu/profilebuyer   html, pdf, docx, xlsx, txt, rar 
9 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация http://oy-ostrov.eu/article/read/id_main/78/type_id/1/id/4   html, pdf 
10 Информация за проекти, по които работи Основно училище "Христо Ботев" с. Остров http://oy-ostrov.eu/article/id_main/24/type_id/2  html, pdf
11 Антикорпуция http://oy-ostrov.eu/declarations  html

Документи

Закон за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя (Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.)

Заявление за достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

 

Решения за достъп до обществена информация

 Решение №ДИ-1/09.01.2019 г.

 Решение №ДИ-2/20.06.2019 г.

 Решение №РД-ДИ-1/17.02.2021 г.